Privacy reglement

Privacy verklaring Praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck Winschoten.

Praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck, gevestigd aan S.W. Schortinghuisstraat 6, 9671 CR  Winschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Adres:

S.W. Schortinghuisstraat 6
9671 CR Winschoten

Tel: 0597-425243

Email: contact@oefentherapiewinschoten.nl

Website: https://www.oefentherapiewinschoten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck Winschoten en Scheemda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Behandeling, de grondslag hiervoor is:
 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • Afhandeling van betaling, de grondslag hiervoor is:
  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Contact (via telefoon of e-mail), de grondslagen hiervoor zijn:
  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk voor oefentherapie Winschoten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de medische dossiers de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

De praktijk voor oefentherapie Winschoten deelt gegevens met:

 • De verwijzer (huisarts/specialist)
 • Softwareleverancier Winmens (patiënten- en financiële administratie)
 • Parkinsonconnect
 • LDO (Landelijke Database Oefentherapie).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De praktijk voor oefentherapie Winschoten/Scheemda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de praktijk voor oefentherapie Winschoten/Scheemda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar (mail)
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.

De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de behandeling van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De praktijk voor oefentherapie Winschoten/Scheemda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.